​Beleid voor gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Isagenix International, LLC en gelieerde ondernemingen ("Isagenix, we, ons of onze") website(s) (de “Website” (zoals hieronder gedefinieerd), of bij de app voor je mobiel of handtoestel (“mobiele app(s)” (zoals hieronder gedefinieerd)). De gebruiksvoorwaarden (het “beleid”) is een overeenkomst tussen Isagenix en de gebruiker ("je, jij, jouw, gebruiker of Associate"), en zet de juridische algemene voorwaarden uiteen voor je gebruik van deze website of mobiele app en de aankoop/of het gebruik van onze goederen of diensten.

Je gebruik van de website of mobiele app en alle informatie, gegevens, tekst, software, afbeeldingen, geluid of ander materiaal daarin, bevestigt je je er onvoorwaardelijke mee instemt dat je door dit beleid bent gebonden, en is afhankelijk van je voortdurende inachtneming van de algemene voorwaarden van dit beleid.

Verder ga je ermee akkoord Isagenix schadeloos te stellen, te compenseren en te vrijwaren tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die in overtreding van dit beleid voortvloeien uit jouw gebruik of verkeerd gebruik van de website of mobiele app. Als je er niet mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van dit beleid, ga dan niet naar de website en gebruik deze en de mobiele app niet.

Definities

“Website” betekent alle door Isagenix ontwikkelde websites.
“Mobiele app(s)” betekent de door Isagenix verschafte software voor het aanbieden van diensten gerelateerd aan de verkoop en marketing van Isagenix-producten en diensten, of de diensten van Isagenix-partners, en kunnen worden gebruikt op Apple iOS en Android BS apparaten, en alle eventuele upgrades en alle andere software of documentatie die het gebruik van de mobiele app of app voor een draagbaar apparaat mogelijk maken.

Geldende wetten

Het Nederlands recht is van toepassing en elke claim in verband met en het gebruik van de website, of mobiele app valt onder het Nederlands recht, met uitsluiting van wetsconflicten in verband daarmee. Isagenix verklaart niet dat materiaal op de website, of in de mobiele app passend of beschikbaar is voor gebruik buiten Nederland.

Scheidbaarheid, afdwingbaarheid

Als een of meer bepalingen in dit beleid, of onze mobiele app of mondiaal privacybeleid (gezamenlijk het “beleid” genoemd), door een tribunaal van een bevoegde jurisdictie illegaal, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht in een jurisdictie, dan, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving (i) zal een dergelijke voorziening geen invloed hebben op de andere bepalingen van ons beleid, (ii) moeten zodanige bepalingen als aangepast worden beschouwd voor zover dat naar de mening van het tribunaal noodzakelijk is om dergelijke bepalingen afdwingbaar te maken, en de rechten en plichten van de partijen moeten aldus voor zo ver mogelijk worden geïnterpreteerd en opgelegd zoals de in dit beleid uiteengezette bedoeling van de partijen was, en (iii) zal een dergelijke bevinding van ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de wettigheid, rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid van die bepalingen in alle andere jurisdicties. Niettegenstaande het voorgaande worden de in dit beleid beschreven disclaimers van garanties en de beperkingen van aansprakelijkheid door partijen beschouwd als integraal tot dit beleid en mogen deze niet worden aagepast of afgescheiden.

Uitsluitend legitieme doeleinden

Deze website en mobiele app mogen uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt om iemand anders schade te berokkenen. Je mag de website of de mobiele app niet gebruiken op een wijze die een overtreding vormt van de beleidsregels en procedures voor de onafhankelijke Isagenix Associate. Je mag op geen enkele wijze onjuist adverteren, ongepaste beweringen doen, obsceniteiten verschaffen, of spam creëren met behulp van de website of de mobiele app. Spam bestaat o.a. uit 1) het verzenden van ongevraagde e-mailberichten of webadressen aan online gebruikers, 2) het posten van berichten die het adres van de website of mobiele app bevatten in nieuwsgroepen die niet aan onze producten en diensten gerelateerd zijn, of 3) onjuiste reclame maken. Je mag je vanuit de website of mobiele app niet illegaal of onbevoegd toegang verschaffen tot informatie of andere computers of netwerken. Je mag niemand assisteren bij het begaan van de genoemde overtredingen of deze toestaan.

Personen die besluiten om de website of mobiele app te openen, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende nationale wetten, inclusief alle wetten in verband met de verzending van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit de V.S. of het territorium waarin zij gevestigd zijn.

Inhoud van de website

Alle inhoud van de website of de mobiele app is het eigendom van of wordt beheerd door Isagenix of Isagenix heeft daar een vergunning voor, en is beschermd onder de geldende auteursrechten of de wet op handelsmerken. Je mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen merken, afbeeldingen, kopieën, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips gebruiken, of materiaal op deze website of Online App op een andere server framen of spiegelen. Het onbevoegde gebruik van zodanig materiaal in een andere website of computeromgeving is uitdrukkelijk verboden.

Toelating

Je verklaart en verzekert dat je achttien (18) jaar of ouder bent, of als je nog geen achttien (18) bent, dat je minstens de leeftijd van dertien (13) jaar hebt en de website of mobiele app opent met medeweten en toestemming van een ouder of voogd, die ook geacht worden te hebben ingestemd met dit beleid. Bepaalde functies op deze website of mobiele app (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gebruikersregistratie) en bepaalde aanbiedingen kunnen afhankelijk zijn van een hogere leeftijd en/of andere toelatingsvereisten.

Privacy

Je gebruik van onze website of mobiele app valt onder de voorwaarden van ons mondiale privacybeleid. Je bevestigt dat je het mondiale privacybeleid hebt gelezen en begrepen, en dat je toestemming geeft voor het gebruik van de persoonsgegevens die opgeeft conform de voorwaarden van ons mondiale privacybeleid en de daarin uiteengezette doelstellingen.

Promoties

De website of mobiele app kan informatie en reclame bevatten over sweepstakes, wedstrijden of andere promoties waarvoor je materiaal of informatie over jezelf moet verschaffen. Deze sweepstakes, wedstrijden of promoties op de website of mobiele app vallen onder aparte regels met bepaalde toelatingsvereisten, zoals beperkingen qua leeftijd of geografie, de algemene voorwaarden voor het gebruik van materiaal dat je inzendt, en bekendmaking over hoe je persoonsgegevens mogen worden gebruikt. Jij bent als enige verantwoordelijk om te bepalen of je wel of niet wilt meedoen en of je in aanmerking komt voor deelname. Door aan die sweepstakes, wedstrijden of andere promoties mee te doen, ga je akkoord dat je je aan de hierin geïdentificeerde regels en beslissingen door de sponsor(s) zult houden; deze zijn in alle opzichten definitief en bindend.

Links naar websites van derden

As er links naar websites van derden op deze website of mobiele app staan, is dat uitsluitend voor jouw gemak. Als je die links gebruikt, verlaat je deze website of mobiele app. Deze websites van derden zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van hun eigen gebruiksvoorwaarden voor die website. Isagenix evalueert en controleert geen websites van derden en is niet verantwoordelijk voor websites of hun inhoud. Isagenix onderschrijft deze websites niet en geeft geen verklaringen over informatie of materiaal daarop, of resultaten die mogelijk verkregen worden door deze te gebruiken. Als je besluit om aan onze websites gelinkte websites van derden te openen, doe je dit geheel voor eigen risico.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om jouw naleving van dit beleid naar ons eigen inzicht en goeddunken te bepalen en onze beslissing is definitief en bindend. Elke overtreding van dit beleid, de gebruiksvoorwaarden voor de mobiele app, het beleid en de procedures voor Associates, of andere door Isagenix gepubliceerde beleidsregels kan leiden tot beperkingen in je toegang tot het geheel of een onderdeel van de website of mobiele app en de opzegging van je Associate status, en kan worden doorverwezen naar rechtshandhavingsinstanties. Bij beëindiging moet je direct alle gedownloade materiaal vernietigen evenals alle materiaal dat je anderszins van je Associate website of mobiele app hebt verkregen.

Verkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor jou en je aankoop van producten door middel van onze website of mobiele app(s). Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op elk gewenst moment naar ons eigen inzicht worden gewijzigd. Door het plaatsen van een bestelling voor producten via de website of mobiele app, ga je ermee akkoord dat je bent gebonden door de algemene voorwaarden die op het moment van die bestelling van kracht zijn en dat je deze accepteert.Jouw account

Wanneer je iets koopt via de website of mobiele app, kun je als onderdeel van het proces een account openen, of misschien heb je dat al gedaan. Het is jouw verantwoordelijkheid om je wachtwoord geheim te houden en toegang tot je account en wachtwoord te beperken. Verder verklaar je dat je de verantwoordelijkheid accepteert voor alle aankopen en activiteiten die in jouw account plaatsvinden.


Aanvaarding van bestelling
Jouw plaatsing van een bestelling houdt niet noodzakelijkerwijs in dat we je bestelling accepteren. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht bestellingen te weigeren. Bovendien is het mogelijk dat we, vóór het accepteren van je bestelling, om aanvullende informatie vragen als je niet alle informatie hebt gegeven die benodigd is voor het afronden van je bestelling. Wanneer we een correct ingevulde bestelling hebben gekregen, goedkeuring van jouw betalingsmethode hebben ontvangen en we je bestelling hebben geaccepteerd, maken we je bestelling direct klaar voor verzending.


Beschikbaarheid
Voor alle artikelen geldt dat ze leverbaar moeten zijn en we behouden ons het recht voor om het aantal per bestelling te beperken, om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren en om de levering van producten zonder kennisgeving stop te zetten, ook als je je bestelling reeds geplaatst hebt. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, en je verklaart dat je ervan op de hoogte bent dat de belasting soms kan afwijken van het bedrag op het betalingsscherm. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een verschil tussen het verwerkingsprogramma en veranderingen in het belastingtarief.


Betalingsvoorwaarden
Door het verzenden van je bestelling verklaar je en waarborg je dat je bevoegd bent om de aangegeven betalingsmethode te gebruiken en machtig je ons om die kaart te belasten met de prijs van je bestelling (inclusief belasting, verzend- en administratiekosten). Als de kaart niet geverifieerd kan worden, ongeldig of op andere wijze onaanvaardbaar is, kan je bestelling automatisch uitgesteld of geannuleerd worden.


Voorwaarden en beleid voor verzending
Alle verzendkosten zijn jouw verantwoordelijkheid, tenzij Isagenix je daarvan ontheft. De verzendkosten worden op je factuur vermeld en je kunt ze zien voordat je je bestelling afrondt. De verzendkosten die je bij afrekening ziet, moeten nog wel geverifieerd worden. De verzendkosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het eigendom van de producten gaat op het moment van aflevering van Isagenix op jou over.


Nalevering
Als een artikel op je bestelling om enige reden tijdelijk niet in voorraad is, bestellen we dat artikel voor je als nalevering en verzenden we de andere artikelen onmiddellijk. Artikelen voor nalevering worden berekend wanneer de artikelen daadwerkelijk worden verzonden, samen met de van toepassing zijnde belasting en verzendkosten.


Beleid voor retournering en ruilen
Wanneer je bij ons koopt, willen we dat je volkomen tevreden bent. Zie ons Beleid voor retournering en terugbetaling in het deel Naleving van je Back Office Library voor een volledige en gedetailleerde toelichting van ons beleid voor retournering en terugbetaling.

Disclaimer

Isagenix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook in verband met je gebruik van deze website of mobiele app. Alle inhoud wordt op een „as is“ basis geleverd en je gebruik van een website of mobiele app is voor je eigen risico. We wijzen nadrukkelijk alle garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief zonder beperking de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk, alsmede garanties die anderszins statutair of van rechtswege of uit transacties of handelsgebruik voortvloeien. We geven geen enkele verklaring of garantie inzake de volledigheid, juistheid, integriteit, betrouwbaarheid, actualiteit, geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werkzaamheid van deze site of de op de site geleverde inhoud of diensten die via deze website of mobiele app toegankelijk zijn.

FDA-disclaimer

Verklaringen op de website of de mobiele app zijn niet door de FDA beoordeeld. De hier beschreven programma's en producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van ziektes. Raadpleeg altijd je arts of medische zorgverlener vóór je dit of een ander gezondheids- en welzijnsprogramma start. Als je jonger bent dan 18 jaar, of zwanger bent, borstvoeding geeft, allergisch bent of een andere medische aandoening hebt, dien je vóór gebruik een arts te raadplegen. Stop met het gebruik als er een allergische reactie optreedt. Diabetici: Alleen gebruiken onder direct medisch toezicht. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Herzieningen en wijzigingen

Isagenix kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. Door het gebruik van de website of mobiele app ga je ermee akkoord dat je aan al dergelijke herzieningen bent gebonden. Aldus dien je periodiek het beleid te bekijken, om het huidige beleid te kennen waaraan je gebonden bent. Bepaalde gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd en vervangen door uitdrukkelijk aangegeven juridische informatie of voorwaarden op bepaalde pagina's van de website of mobiele app.

Contactinformatie

Als je mogelijke problemen hebt met de website(s), mobiele app(s) of dit beleid, neem dan telefonisch contact op met de klantenservice op 0808 189 0490 of via e-mail (CustomerServiceUK@IsagenixCorp.com).

Ons team stelt alle redelijke pogingen in het werk voor de aanpak van je problemen en het afhandelen van alle kwesties die je onder onze aandacht brengt.

Herzien op 05 mei 2017